صفحه اصلی بذر گل گل اطلسی - Petunia hybrida گل آویزی - گل اطلسی ایزی ویو - Petunia hybrida Easy Wave F1
گل آویزی - گل اطلسی ایزی ویو - Petunia hybrida Easy Wave F1 چاپ نامه الکترونیک
فرم بذر
بذر قرصی Pelleted seeds F1
واحد فروش:
دانه حداقل سفارش: 1000 بذر
رنگ:

3 رنگ

آبی BURGUNDY STAR E55.668E
بورگوندی
PLUM VEIN
بنفش کمرنگ VIOLET E55.675E
ارتفاع گل:
30 سانتیمتر
خصوصیات گیاه:

گونه با یکنواختی استثنایی و گلهای بزرگ

گل دهی در شرایط با نور در روزهای کوتاه

Trailing habit. Large flowers series with an exceptional uniformity. Flowering under short day conditions is allowing early sales.

تعداد بذر مورد نیاز:
1200 بذر برای 1000 بوته یکدست
بهترین زمان کاشت:

از اواسط دی تا اواسط فروردین در گلدان

From End of January ; in plugs / in warm greenhouse.

دمای مناسب برای کاشت: 18 - 20°C , در 14 تا 20 روز
دمای مناسب برای رشد گیاه

10-14°Cو حداقل 16 درجه بعد از پیوند

توصیه ما:

In plugs, in warm greenhouse. Winter sowing: 18-week growth Summer sowing: 10-week growth, add 2 to 4 weeks for hanging-baskets production.

Avoid excessive humidity when sowing.
As emergence occurs, keep in a cool location to avoid plant legginess.
Sensitive to 7 forms of viral disease.
Hydric stress can lead to leaves yellowing.
Plant can hardly regenerate ; therefore, prevent the plant from wilt.

بورگوندی ستاره ای - E55.668E

رگه دار - E55.671E

بنفش - E55.675E